Znak weterynaryjny KYR-IW

Znak weterynaryjny KYR-IW

Dostępne kolory:

Pomarańczowy
Żółty
Zielony
Czerwony

OPIS:

Znak weterynaryjny KYR-IW w ramach odstrzału sanitarnego walki z ASF

Znacznik do znakowania tusz dziczyzny KYR posiada 2 elementy z identyczną numeracją. Jedna służy do oznakowania tuszy, przeważnie jest zaciskana na tylną kończynę, druga jest zakładana na siatkę z narogami (są to jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej: serce, wątroba, nerki, płuca).
Znaki serii KYR są polskiej produkcji i używane są przez myśliwych podczas polowań do znakowania tusz dzików oraz zwierzyny płowej. Nasze znaczniki serii KYR są również zgodne z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii do znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Znaczniki do tusz występują w kolorze pomarańczowym. Wykonujemy trwały nadruk z oznaczeniami Inspekcji Weterynaryjnej, kodem województwa i powiatu oraz indywidualnej sekwencyjnej, niepowtarzalnej numeracji. Do pozyskanych tusz dziczyzny podczas normalnych polowań drukujemy kody kreskowe wymagane przez rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

 

Znak weterynaryjny KYR-IW – ZASTOSOWANIE

Znakowanie tusz mięsa zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii
do znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia,
objętych ograniczeniem i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego.
Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 września 2010 roku w sprawie informacji,
jakie umieszcza się na plombie… (Dz.U. Nr 179, poz. 1211 z 2012 r.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje numer decyzji w sprawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o:
– art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2018.1557);
– art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824);
– art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 853 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, s. 55, ze zm.),
– art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1703)
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161)
– art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Pakowanie:

W pakiecie

W pakiecie 50 szt.

Karton

Karton 560 szt. – łączna waga 5 kg

Znak weterynaryjny KYR-IW jest kluczowym narzędziem w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF) poprzez przeprowadzanie odstrzału sanitarnego.

Znacznik KYR-IW do oznaczania tusz dziczyzny składa się z dwóch elementów z identycznymi numerami. Jeden z nich służy do znakowania tuszy, zazwyczaj mocowany jest na tylną kończynę zwierzęcia, natomiast drugi zakładany jest na siatkę zawierającą jadalne narządy wewnętrzne, takie jak serce, wątroba, nerki i płuca.

Produkowane w Polsce znaki serii KYR są powszechnie używane przez myśliwych podczas polowań do identyfikacji tusz dzików oraz innej dziczyzny. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, znaki te są stosowane do oznakowania tusz dzików pozyskanych w ramach polowań na obszarach zagrożonych ASF oraz w celu przeprowadzenia odstrzału sanitarnego.

Znaki weterynaryjne KYR do tuszy występują w kolorze pomarańczowym,żółtym, zielonym i czerwonym, a na nich umieszczony jest trwały nadruk zawierający informacje o Inspekcji Weterynaryjnej, kodzie województwa i powiatu, oraz unikalnej, sekwencyjnej numeracji. Dodatkowo, do tusz dziczyzny pozyskanej podczas standardowych polowań, drukowane są kody kreskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polowań i znakowania tusz.

Zobacz również:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kontakt